Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0057.jpg
Κεντρική Σελίδα arrow :: Σπουδές arrow : Μαθήματα arrow 6ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

Y

EY

ΚΑΤΗΓ.

Θ

Ε

Ω/Ε

ΦΕ

ΔΜ

ΣΤ.601

Επικοινωνιακή Πολιτική Ι

Y
ΜΕ 3
3
270 6,0

ΣΤ.602

Επικοινωνιακός Προγραμματισμός I

Y ΜΕ 3

3 210
6,0

ΣΤ.603

Δημόσιες Σχέσεις

Y ΜΕ 3
3 240
6,0

ΣΤ.604

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων I

ΕY ΜΕ 3

3
180 6,0

ΣΤ.605

Τεχνικές Ερωτηματολογίου & Συνέντευξης

ΕY ΜΕ 3
3 180
6,0
  ΣΤ.11/3

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

  ΕΥ        3       3      6,0

 

Σύνολο

    18
18 900
30

 Επιλέγεται τα δύο απο τα τρία μαθήματα ΕΥ


ΚΩΔ. = Κατηγορία Μαθήματος
Θ = Θεωρία
Ε = Εργαστήριο
Φ.Ε=Φόρτος Eργασίας
Y = Υποχρεωτικό μάθημα, ΕΥ=Επιλογής Yποχρεωτικό μάθημα
Ω/Ε = Ωρες Εβδομαδιαίως
Μ.Ε = Μαθήματα Ειδικότητας
Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής-70%
ΔΟΝΑ = Γνωστικές περιοχές Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών-30%

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων


Επικοινωνιακή Πολιτική Ι

Η έννοια της πειθούς. Η επικοινωνιακή πολιτική και πώς διαμορφώνεται. Διαμόρφωση εθνικών επικοινωνιακών πολιτικών. Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων προώθησης του ελληνισμού στο εξωτερικό. Διαχείριση γεγονότων υψηλής επικοινωνιακής σημασίας, (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες) στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής. Η έννοια του lobby. Ομάδες πίεσης στην Ενωμένη Ευρώπη.


Επικοινωνιακός Προγραμματισμός I

Εκβαθύνει στην αρχή ότι η επικοινωνία και ο σχεδιασμός της μπορούν να συνδυαστούν και ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο η επίτευξη ατομικών, οργανωτικών και κοινωνικών σκοπών θα μπορούσε να προαχθεί με καλύτερο τρόπο . Με αυτό τον τρόπο οι σχεδιαστές της επικοινωνίας θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία όταν θα βασίζονται σε ένα σώμα διαθεσίμων θεωρήσεων τις οποίες μπορούν να επιλέξουν και να τις χρησιμοποιήσουν με μία κριτική στάση.
Οι θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις της επικοινωνίας, δείχνει ότι οι ασχολούμενοι με αυτήν, γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί στην πράξη, όταν συνδέουν σε σταθερή στάση αυτές τις θεωρίες με πραγματικές συνθήκες, όπως ο επικοινωνιακός Προγραμματισμός. Συγκεκριμένα διαπραγματεύονται:
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (εννοιολογικά εργαλεία, Η φύση του επικοινωνιακού σχεδιασμού, Κατηγοριοποίηση των βασικών στρατηγικών).
  • ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Πολυεπίπεδες προσεγγίσεις για την ροή της επικοινωνίας , Η προσέγγιση του δικτύου, της θεωρίας των συστημάτων , του κοινωνικού Μάρκετινγκ. Επικοινωνιακές εκστρατείες , Το σημείο συνάντησης διαφορετικών προσεγγίσεων.)
  • ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ο πομπός επικοινωνίας, το μήνυμα, Το μέσο, Το κοινό, Το αποτέλεσμα.)


Δημόσιες Σχέσεις

Στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου των δημοσίων σχέσεων στα πλαίσια μιας επιχείρησης η οργανισμού, με αναλυτική αναφορά στις μορφές επικοινωνίας. Το μάθημα εξετάζει τις βασικές αρχές της εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων, σε συνδυασμό με πλήρη ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών κοινού στους οποίους στοχεύει μια επιχείρηση, καθώς και ανάλυση των τεχνικών και των μέσων που χρειάζονται για την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων και την επίτευξη των στόχων του. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές, θα μπορούν να κατανοήσουν τον ρόλο των δημοσίων σχέσεων, θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλάνο δημοσίων σχέσεων, και να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα που εμπεριέχει η επικοινωνία με τις διάφορες κατηγορίες κοινού σεβόμενοι τις αρχές δεοντολογίας δημοσίων σχέσεων.

 

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημοσίων Σχέσεων I

Στρατηγική και καθορισμός επικοινωνιακών στόχων. Διαμόρφωση, συντονισμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Καθορισμός πληθυσμών στόχων. Πλέγμα ενεργειών - που περιλαμβάνει Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση, Προώθηση πωλήσεων, Direct marketing και telemarketing - για μεγιστοποίηση επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Αξιολόγηση. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies).

 

Τεχνικές Ερωτηματολογίου & Συνέντευξης

Κοινωνιολογικές Έρευνες. Τρόποι Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου. Στάδια έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου. Στάδια έρευνας. Προσδιορισμός αντικειμένου έρευνας. Εφεύρεση και επιλογή υλικών μέσων. Μελέτη προηγουμένων ερευνών σχετικά με το αντικείμενο έρευνας. Προσδιορισμός της προς έλεγχο υπόθεσης της έρευνας. Επιλογή του πληθυσμού στόχου. Καθορισμός μεγέθους δείγματος. Επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας. Προσδιορισμός σφάλματος. Κατάρτιση ερωτηματολογίου. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου. Δοκιμή ερωτηματολογίου. Έλεγχος Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου. Εκπαίδευση ερευνητών. Εκκίνηση δειγματοληπτικής έρευνας. Πραγματοποίηση της δειγματοληπτικής έρευνας. Στατιστική Επεξεργασία Αποτελεσμάτων. Κωδικοποίηση απαντήσεων ερωτηματολογίου. Υπολογισμοί, Συσχετίσεις. Ανάλυση αποτελεσμάτων. Σύνταξη Έκθεσης έρευνας.
 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης