Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0015.JPG
Κεντρική Σελίδα arrow :: Σπουδές arrow : Μαθήματα arrow 2ο Εξάμηνο
2ο Εξάμηνο

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑ

Y

EY

ΚΑΤΗΓ.

Θ

Ε

Ω/Ε

ΦΕ

ΔΜ

B.201

Αρχές Μάρκετινγκ

Y
ΜEΥ 4
4 180 6,0

B.202

Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ

Y ΜEΥ 2

2

4
150
5,0

B.203

Δημοσκοπήσεις

Y ΜΓΥ 2

2
105 3,5

B.204

Κοινωνική Ψυχολογία

Y ΜΕΥ 2

2
105 3,5

B.205

Εσωτερικές Επικοινωνίες

Y ΜΓΥ 2

2 105 3,5

B.206

Πολιτισμός και Ένδυμα

Y ΜΕΥ 3

3
150
5,0

B.207

Πολιτισμική Διαχείριση Ι

Y ΜΓΥ 2
2
105 3,5

 

Σύνολο

    17
2
19 900
30


ΚΩΔ. = Κατηγορία Μαθήματος
Θ = Θεωρία
Ε = Εργαστήριο
Φ.Ε=Φόρτος Eργασίας
Y = Υποχρεωτικό μάθημα, ΕΥ=Επιλογής Yποχρεωτικό μάθημα
Ω/Ε = Ωρες Εβδομαδιαίως
Μ.Ε = Μαθήματα Ειδικότητας
Μ.Γ.Υ. = Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Μ.Ε.Υ. = Μαθήματα Ειδικής Υποδομής-70%
ΔΟΝΑ = Γνωστικές περιοχές Διοίκησης-Οικονομίας-Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών-30%

Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων


Αρχές Μάρκετινγκ

Η παρακολούθηση του μαθήματος θα δώσει την δυνατότητα στους σπουδαστές, να κατανοήσουν μέσα από μία ολοκληρωμένη, επιστημονική και συστηματική προσέγγιση την έννοια του μάρκετινγκ. Το μάθημα περιλαμβάνει την ιδεολογία, τη μεθοδολογία, τις πολιτικές, τις τεχνικές καθώς και την πρακτική του σύγχρονου Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής: Η έννοια , η φιλοσοφία και το περιβάλλον του Μάρκετινγκ, Το σύστημα Πληροφοριών Μάρκετινγκ, Η αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, Τμηματοποίηση της αγοράς, Επιλογή αγοράς στόχου, τοποθέτηση του προϊόντος και η πρόβλεψη πωλήσεων, Η στρατηγική του προϊόντος, Η στρατηγική της τιμολόγησης, Η στρατηγική του συστήματος διανομής, Η στρατηγική της επικοινωνίας και της προβολής.


Χρήση Εξειδικευμένου Λογισμικού Η/Υ

Αναλυτική αναφορά στους τύπους δικτύων, δικτυακά πρωτοκόλλα, επίπεδα OSI, μέθοδοι δρομολόγησης, peer-to-peer και client-server LANs, τοπολογίες δικτύου. Περιγραφή των σημαντικότερων δικτυακών συσκευών όπως δρομολογητές, μεταγωγείς, firewalls, modems. Διαγράμματα δικτυακής κίνησης. Αναφορά στις ψηφιακές γραμμές μετάδοσης πληροφορίας και φωνής. Αναφορά σε εφαρμογές τοπικών δικτύων και χρήση εξειδικευμένων λογισμικών μέσω δικτύου. Αναφορά σε διαδικτυακές εφαρμογές και θετικά ωφέλει στις επιχειρήσεις. Περιγραφή των ασυρμάτων δικτύων (τύποι μετάδοσης, πρωτόκολλα) καθώς και λεπτομερής αναφορά στις σύγχρονες τεχνολογίες ασύρματης μετάδοσης πληροφορίας.
Τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). Πλήρης αναφορά στις Υπηρεσίες Διαδικτύου και ποια η λειτουργικότητά τους, στοιχεία διευθύνσεων Internet και ονομάτων χώρου (domain). Περιγραφή της χρήσης δικτύων βασισμένων στο Internet σε μεγάλους οργανισμούς. Η έννοια του υπερκειμένου, φυλλομετρητές και εξυπηρετητές διαδικτύου (Web servers), η δομή του URL, μηχανές αναζήτησης, Β2Β και e-commerce, σχετικές εφαρμογές. Αναφορά στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System).
Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων και δυνατότητες. Διαφορές αρχείων και σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (Β.Δ.), δημοφιλή υπολογιστικά πληροφοριακά συστήματα και χαρακτηριστικά τους. Συστήματα αρχειοθέτησης και είδη αρχείων, αποθηκευτικά μέσα, εντολές διαχείρισης. Εισαγωγή στη χρήση Λογισμικού λογιστικών φύλλων (MS Excel, OSX AppleWorks).


Δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις, Δεοντολογία. Δειγματοληψία. Σχεδιασμός. Προσδιορισμός του πληθυσμού στόχου. Επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας. Καθορισμός μεγέθους δείγματος. Κατάρτιση ερωτηματολογίου και Έλεγχος Αξιοπιστίας. Εκκίνηση δειγματοληψίας. Πραγματοποίηση έρευνας.
Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων. Κατηγοριοποίηση μεταβλητών. Κωδικοποίηση απαντήσεων. Ανάλυση δεδομένων. Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημοσκοπήσεων. Εκλογική έρευνα. Θεσμοί. Εκλογικοί Αναλυτές και Διαδικασίες. Μικρο-κοινωνιολογικό Υπόδειγμα (Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson). Μακρο – κοινωνιολογικό Yπόδειγμα ( Seymour Μ. Lipset & Stein Rokkan ). Κοινωνικο-ψυχολογικό (Σχολή Michigan & Ann Arbor University με την καθοδήγηση των Agnus Campell, Philip E. Converse, Warren E. Miller, Donald E. Stokes). Πλειοψηφική Εκλογή, Αναλογική Εκλογή, Απόλυτη Πλειοψηφική Εκλογή. Εκλογική μετατόπιση (Swing) . Λογική των Εκλογικών Συστημάτων. Εκλογική Συμπεριφορά. Εκλογική Γεωγραφία (Geographie Electorale) , Andre Siegfried . Αστικός , Μη Αστικός τόπος κατοικίας, Κοινωνικός περίγυρος, (E. Scheuch). Σπειροειδής της σιωπής,( the Spiral of Silence), Noelle – Neumann. Εκλογική μετατόπιση της τελευταίας στιγμής (last minute swing). Πολιτική Οικολογία, (Political Ecology), Rudolf Heberle. Οικολογικό σφάλμα. Εκλογική Κοινωνιολογία. Κατάλογος Πολιτικών Προδιαθέσεων. Διαμορφωτές Γνώμης. Σταθεροί και Μεταβαλλόμενοι Εκλογείς. Crystallizers. Waverers : Indecision Waverers, Party Waverers, Party changers. Μακρο-κοινωνιολογικό Μοντέλο Lipset/Rokkan. Στάδια (thresholds). Διαιρετικές Τομές (Cleavages). Τομή Κέντρου – Περιφέρειας. Τομή Κράτους – Εκκλησίας. Τομή Πόλης – Υπαίθρου. Τομή Ιδιοκτητών – Εργατών. Ορθολογική συμπεριφορά, (Rational choice). Προϋποθέσεις Διεξαγωγής Δημοσκοπήσεων. Εκλογική Αποχή. Διασταυρούμενες πιέσεις, (cross – pressures). Συρρικνούμενη κομματική αφοσίωση. Εκλογείς διαμαρτυρίας. Κώδικες ΣΕΔΕΑ Σύνδεσμος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς.


Κοινωνική Ψυχολογία

Το άτομο στην κοινωνία, η διατομική επικοινωνία, ρόλοι, στάσεις, αναπαραστάσεις. Θεωρίες δοξασιών, αντιλήψεων, στάσεων. Αντιλήψεις και αλλαγή συμπεριφοράς. Υποκίνηση. Επιρροή. Μάθηση. Θεωρίες και συμπεριφορά ομάδων. Στερεότυπα. Επεξεργασία πληροφοριών και λήψη αποφάσεων. Περιεχόμενο και επιπτώσεις ΜΜΕ σε ομάδες-στόχους.

 

Εσωτερικές Επικοινωνίες

Στο μάθημα αναλύονται οι θεωρίες οργανώσεων ανθρωπίνων σχέσεων και λήψης αποφάσεων στους εργασιακούς οργανισμούς. Οι σχέσεις διοίκησης και εργαζομένων. Πως λειτουργεί η αρχή της μοναδικότητας στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι μορφές επιχειρησιακής επικοινωνίας. Πως λειτουργεί η επικοινωνία στη συμμετοχική διοίκηση. Οι επιχειρησιακές συναντήσεις, τα συμβούλια, οι συσκέψεις. Η σύνταξη εγγράφων, εγκυκλίων και υπηρεσιακών εκθέσεων, η ομαδική επικοινωνία, τα προβλήματα και οι προοπτικές ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Η υποκίνηση, η αξιολόγηση και η επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού.


Πολιτισμός και Ένδυμα

Ιστορική αναδρομή, υφάνσιμες ίνες, η τέχνη της υφαντικής, της βαφικής και των εργαλείων ύφανσης από την προϊστορική εποχή μέχρι τους νεότερους χρόνους.
Ιστορία ενδύματος – Ενδυμασία στην Αρχαία Αίγυπτο, στην Αρχαία Ελλάδα, στην Αρχαία Ρώμη, στο Βυζάντιο – Εκκλησιαστικά άμφια – Ενδυμασία στις αρχές του 20ου αιώνα: 1900 – 1945 Υψηλή Ραπτική και Μαζική Μόδα – Ανδρικά και Γυναικεία Ενδύματα Τέλη 20ου αιώνα 1946-1990: Υψηλή Ραπτική και Μαζική Παραγωγή - Ανδρικά και Γυναικεία Ενδύματα – Παράγοντες που επηρέασαν την μόδα – 1990 μέχρι σήμερα – Σύγχρονα ενδύματα.

 

Πολιτισμική Διαχείριση Ι

Πολιτισμική κληρονομιά κατά το διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Πολιτισμικό αγαθό κατά το διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο. Τα μνημεία τέχνης και η ελληνική νομοθεσία. Υπουργείο πολιτισμού, τοπική αυτοδιοίκηση, επιδοτούμενοι και αυτόνομοι πολιτισμικοί οργανισμοί.

 

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης