Τρίτη, 24-10-2017   
IMG_0030.jpg
Κεντρική Σελίδα arrow :: Φοιτητές arrow : Φοιτ. Μέριμνα
Φοιτητική Μέριμνα

Στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι χορηγούνται βιβλία και διδακτικές σημειώσεις δωρεάν, υποτροφίες με κριτήριο την επίδοσή στις σπουδές τους, σε συνδυασμό με την οικονομική τους κατάσταση. Στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι παρέχονται, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, σίτιση, στέγαση, δάνεια, πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας συνεχίζονται και για δυο επιπλέον έτη, πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης


Σπουδαστική Ιδιότητα

Η σπουδαστική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα και διατηρείται μέχρι την απόκτηση του πτυχίου. Για την αναστολή της ιδιότητας και τις συνέπειές της ή την απώλεια της εφαρμόζεται η κείμενη Νομοθεσία. Η εγγραφή γίνεται μέσα σε προθεσμίες που ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος. Με την ανακοίνωση γίνονται γνωστά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο σπουδαστής κατά την εγγραφή. Η εγγραφή ανανεώνεται ανά εξάμηνο με ειδικό έντυπο.


Διαμονή


Η διαμονή των σπουδαστών στο Αργοστόλι υποστηρίζεται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας. Οι σπουδαστές και οι σπουδάτριες του τμήματος έχουν το δικαίωμα της επιδότησης του ενοικίου που καταβάλουν από το τμήμα. Οι προϋποθέσεις για την λήψη του επιδόματος είναι οι ακόλουθες(ΦΕΚ580Β/2005):

 • Φοίτηση
 • Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης
 • Υπηκοότητα του σπουδαστών
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους

Περίθαλψη
Υγειονομική περίθαλψη (Με βάση το υπ’αρ. 185/84, ΦΕΚ 61/8.5.84 τ.Α’  Πρ. Διατ.)

Συνοπτική επισκόπηση. Το δικαίωμα στην υγεία του κάθε έλληνα πολίτη αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της σημερινής πολιτείας η οποία άρχισε να υλοποιείται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τώρα με το διάταγμα αυτό απλώνεται η ίδια αντίληψη της πλήρους και δωρεάν παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και στο χώρο των σπουδαστών. Έτσι οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι., και όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται δωρεάν: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή, φαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, οπτικά και ορθοπεδικά είδη και ακόμα επίδομα τοκετού για τις σπουδάστριες που γίνονται μητέρες! Οι παροχές αυτές προς τους σπουδαστές προσφέρονται από συμβεβλημένους με το δημόσιο γιατρούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της έδρας του Τ.Ε.Ι. που σπουδάζουν ή και εκτός έδρας Τ.Ε.Ι., αν για εκπ/κούς λόγους οι σπουδαστές βρίσκονται εκτός έδρας. Και ακόμα από γιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αν συντρέχουν λόγοι εξαιρετικής ανάγκης.


Κάρτα Σίτισης

Προκειμένου να προμηθευτείτε κάρτα σίτισης είναι απαραίτητο να κάνετε αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύετε από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, του γονέα ή του σπουδαστή εφόσον δηλώνει εισοδήματα. Σπουδαστές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας με το εισόδημα του γονιού που έχει την γονική μέριμνα η οποία αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση.
 • Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν αδελφό-η σπουδαστή-τρία σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, θα προσκομίσουν βεβαίωση του Τμήματος που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
 • Δυο (2) φωτογραφίες
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κατοικία στον νομό Κεφαλλήνιας και ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι……..(διεύθυνση)…….και την πόλη από οπού κατάγονται.
 • Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι θα υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας το οποίο χορηγείτε από την ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.eat.jpg
 • Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγειάς των ιδίων ή των γονέων τους, θα προσκομίζουν βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
 • Βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος στην οικογένεια με αναπηρία πάνω από 67%.
 • Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς.
 • Βεβαίωση σεισμοπαθών, πλημμυροπαθών, και πυροπαθών των δυο(2) τελευταίων ετών.
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ αν οι γονείς είναι άνεργοι.
 • Σε περίπτωση απώλειας γονέα θα προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σπουδαστές τέκνα ομογενών, των οποίων οι γονείς είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και η εκεί εργασία τους είναι της μορφής του ειδικευμένου η ανειδίκευτου εργάτη, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την εκεί ελληνική προξενική αρχή.
 • Σπουδαστές τέκνα ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και Ανατολικών χωρών, θα προσκομίζουν βεβαίωση από την εδώ Πρεσβεία της χώρας στην οποία οι γονείς τους είναι μόνιμοι κάτοικοι και στην οποία θα πιστοποιείται η ελληνική εθνικότητά τους.


Σπουδαστικός Σύλλογος


stclass.jpg Οι σπουδαστές του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας έχουν συστήσει σπουδαστικό σύλλογο ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2005. Σκοπός του σπουδαστικού συλλόγου είναι η εκπροσώπηση των σπουδαστών στη διοίκηση του Τμήματος. Ο Σπουδαστικός Σύλλογος ασχολείται με την καταγραφή και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των σπουδαστών. Επιπλέον αναπτύσσει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς επίσης ασχολείται με την υποστήριξη των νεοεγγραφόμενων σπουδαστών.


Αθλητισμός


Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας διοργανώνει και υποστηρίζει αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού αθλητισμού στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι σπουδαστές του τμήματος δωρεάν. Εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει να εντάξει τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές στις αθλητικές δραστηριότητες.
sport.jpgΟι γυμναστές του τμήματος αναλαμβάνουν την προπόνηση αλλά και την συμβουλευτική των αθλητών. Οι προπονήσεις λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις αθλητικών συλλόγων δημοτικής αλλά και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Λειτουργούν τμήματα αντισφαίρισης, πίνγκ πόνγκ, καλαθοσφαίρισης και αεροβικής γυμναστικής.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στην γραμματεία του τμήματος

 

Ορκομωσία αποφοίτων

   
 

Ορκομωσία Αποφοίτων 
 
 
 
Την Παρασκευή 25 Μαϊου 2012 και ώρα 10.00 το πρωί στο δημοτικό θέατρο Αργοστολίου
"Ο Κέφαλος", θα πραγματοποιηθεί η ορκομωσία των πτυχιούχων του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
 
Η παρουσία σας θα ήταν τιμή για εμάς 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 
Δρ. Αγησίλαος Κονιδάρης